Strona wykorzystuje technologię plików cookies. Zaakceptuj politykę prywatności , by móc w pełni korzystać z funkcjonalności naszych sklepów.

zamknij
Bone

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bonecollection.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym bone.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma Outdoor Michał Bobruk z siedzibą w Warszawie 01-571, ul. Jana Kozietulskiego 12 lok. A/12, NIP 542-266-27-20 REGON 200044735, której adres do korespondencji to:
  Outdoor Michał Bobruk
  ul. Kozietulskiego 12 lok. A/12
  01-571 Warszawa
  e-mail: kontakt@bonecollection.pl
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.bonecollection.pl
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym bonecollection.pl/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Niniejszy Regulamin określa:
  • zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
  • modyfikacja zamówień i czas realizacji zamówienia,
  • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
  • formy płatności,
  • warunki dostawy towarów,
  • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
  • procedura składania reklamacji,
  • zasady ochrony danych osobowych,
  • zasady rejestracji w sklepie,
  • warunki techniczne.

 

§ 2 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Towary umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego wraz z oznaczeniem ich cen nie stanową oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 2. Kupujący składa zamówienie w formie elektronicznej w Sklepie Internetowym poprzez koszyk zamówień. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego w witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam ceną.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem § 7.
 5. Outdoor Michal Bobruk w momencie wydania towarów wystawia klientowi paragon fiskalny lub na żądanie, fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.
 6. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

§ 3 MODYFIKACJA ZAMÓWIEŃ I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie emaila na adres kontakt@bonecollection.pl.
 2. Przy każdym produkcie wyświetlana jest informacja o dostępności produktu. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 4. Maksymalnym termin realizacji zamówienia to 5 dni roboczych.

 

§ 4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania zakupionego towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby Bonecollection.pl (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu).Bonecollection.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@bonecollection.pl.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: bonecollection.pl/pobierz/Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf
 3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar w stanie niezmienionym niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu Internetowego.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwrotu płatności Sklep Internetowy dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wybrana przez klienta podczas składania zamówienia; w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

 

§ 5 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • poprzez serwis przelewy24.pl: Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem przelewy24.pl
  • przy odbiorze: pobranie - kurier Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,
  • przelewem - wpłaty w formie dowolnego przelewu bankowego lub pocztowego.

 

§ 6 WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1. Towar dostarczany jest konsumentowi w wybrany przez niego sposób: przesyłką pocztową (Poczta Polska), kuriererm.
 2. Konsument winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 3. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.
 4. Dla zamówień o wartości większej niż 500 zł z dostawa Pocztą Polską lub kurierem wykonywana jest na koszt Sklepu Internetowego przy przedpłacie klienta.
 5. Koszta wysyłki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Koszta wysyłki prezentowane są na stronie https://www.bonecollection.pl/content/1-dostawa.

 

§ 7 POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. W przypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

 

§ 8 PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Sklep Internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, konsument zobowiązany jest zawiadomić go o tym fakcie wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby.
 4. Konsument zawiadamiając o niezgodności towaru z umową sprzedaży wskaże co najmniej:
  • datę wniesienia reklamacji,
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  • określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. kolor, nazwa, producent, rozmiar),
  • opis niezgodności i termin w jakim została stwierdzona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie reklamującego,
  • dowód zakupu reklamowanego towaru,
  • czytelny podpis zgłaszającego reklamację,
  • w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 5. Na żądanie sprzedawcy konsument odsyła reklamowane towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, w celu umożliwienia mu podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie, reklamacji po dokonaniu oględzin towaru lub zaopiniowaniu przez rzeczoznawcę. Przekazywany towar powinien być dobrze zabezpieczony przed zniszczeniem podczas przesyłki. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z wyższymi kosztami).
 6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący, w pierwszej kolejności, może żądać doprowadzenia go do stanu zgodności z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Dopiero, jeżeli konsument nie może żądać skutecznej naprawy lub wymiany towaru (bo jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów) może zwrócić się o odstąpienie od umowy albo domagać się stosownego obniżenia ceny za towar. Powyższe uprawnienia (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy) przysługują kupującemu także w przypadku przedłużającego się czasu naprawy lub wymiany (uwzględnia się wtedy rodzaj towaru i cel jego nabycia) oraz gdy naprawa lub wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności. Uprawnienie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna.
 7. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 8. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
 9. Rozpatrzenie reklamacje następuje niezwłącznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni.

 

§ 9 ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W chwili składania zamówienia kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem danych osobowych jest  Outdoor Michał Bobruk z siedzibą w Warszawie 01-571, ul. Jana Kozietulskiego 12 lok. A/12, NIP 542-266-27-20 REGON 200044735.
 3. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 4. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.
 5. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez bonecollection.pl lub kontakt mailowy ze Sklepem Internetowym.

 

§ 10 ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://bonecollection.pl/index.php?controller=my-account. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail Klienta. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany Klient może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta
 3. Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
  • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.
 5. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 11 WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  • adres email
  • przeglądarkę internetową
  • włączoną obsługę Java Script w przeglądarce internetowej
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego bonecollection.pl przez Klienta, w celu:
  • utrzymania sesji zalogowanego klienta
  • dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb klientów
  • prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego
  • klient może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej

Koszyk

Porwót do sklepu

Koszyk jest pusty.

 

You can try some popular tags here:

Account

Nie masz konta?
Create an Account